Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Huijskes Boevink BV (hierna "verkoper")  gedaan aan of aangegaan met derden (hierna "koper"), terzake van de leveringen van zaken en diensten door Huijskes Boevink BV aan deze derden, alsmede op het betreden door potentiële kopers van verkoop-, demonstratie- en magazijnruimten van de verkoper.

Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van koper wordt door verkoper uitdrukkelijk uitgesloten.

 

1.     AANBIEDINGEN

 

1.1   Alle aanbiedingen, ook ten aanzien van de prijs, zijn vrijblijvend: verkoper is eerst gebonden nadat hij de opdracht schriftelijk heeft aangenomen.

1.2   Aanbiedingen uit voorraad geschieden onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.

1.3   Door verkoper uit te brengen kennisgevingen als bedoeld in de artikelen 2,3 en 4 worden uitgebracht bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstbevestiging.

 

2.     PRIJZEN

 

2.1   De opgegeven prijzen gelden voor levering af fabriek, bedrijfsruimte, werkplaats of magazijn en zijn, indien van toepassing exclusief omzetbelasting en exclusief emballage.

2.2   Gegevens verstrekt in drukwerken of via email door verkoper zijn onder voorbehoud van wijzigingen ook zonder voorafgaand bericht. Zij binden verkoper niet.

2.3   Verkoper heeft het recht om, na de datum van aanbieding of van het bevestigen van opdracht, de overeengekomen prijs eenzijdig te kunnen wijzigen ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren van de te leveren goederen, waarbij koper het recht zal hebben om bij prijsverhogingen de bestellingen te annuleren, mits zulks geschiedt voor de aanvang van de speciale productie van de koper, danwel voor de levering en binnen acht dagen na kennisgeving van de prijsverhoging aan de koper.

2.4   Aanneming van bestelopdrachten geschiedt altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid van het bestelde goed.

2.5   Indien gevraagde adviezen worden verstrekt of anderszins gevraagde werkzaamheden worden verricht zonder dat hieromtrent een opdracht wordt ontvangen, behoudt de verkoper zich steeds het recht voor deze adviezen en/of werkzaamheden tegen kostprijs te berekenen.

2.6   Geleverde monsters en/of modellen worden steeds berekend, Zij worden echter geheel gecrediteerd bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen twee maanden na levering, conform art.8 lid4.

 

3.     LEVERTIJDEN

 

3.1   De in de aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en contracten, genoemde levertijden worden te goeder trouw en bij benadering opgegeven. Koper heeft het recht  de overeenkomst zonder kosten te ontbinden indien verkoper na sommatie en ingebrekestelling op een termijn van vier werkbare weken ingebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de niet-nakoming niet aan verkoper toe te rekenen is.

3.2   Indien het, tengevolge van welke omstandigheid dan ook, niet mogelijk blijkt voor verkoper om bestelde goederen te leveren, zal verkoper de koopovereenkomst eenzijdig kunnen ontbinden. Koper zal hierdoor nimmer gerechtigd zijn tot enige schadevergoeding indien een en ander wordt veroorzaakt door overmacht aan de zijde van verkoper.

3.3   Als overmacht voor verkoper zullen gelden die omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan tijdige levering van het verkochte in de weg staan; speciaal zal als overmacht gelden niet-levering of niet-tijdige levering aan de verkoper door zijn leverancier(s) en werkstakingen.

3.4   Aflevering van de goederen aan koper geschiedt immer aan het adres van verkoper. Indien aflevering op het adres van de koper is overeengekomen zal zulks voor risico en kosten van koper geschieden tenzij sprake is van een consumentenkoop in de zin van Boek 7 van het Burgelijk Wetboek. Door verkoper zullen transport- en administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden met een minimum van €15,00 bij leveringen met een factuurwaarde lager dan €250,00.

 

4.     LEVERING EN AFROEP

 

Ingeval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn ingesteld, is de verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle goederen zijn afgeroepen, de koper te sommeren een termijn te noemen binnen welke alles zal zijn afgeroepen. De door de koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers sommatie niet overschrijden. De koper is verplicht om binnen twee weken aan voorgenoemde sommaties gevolg te geven; bij gebreke van dien is de verkoper bevoegd koper bevoegd zou zijn geweest te stellen, voor rekening en – indien het risico van de goederen nog bij verkoper berust – risico van de koper op te slaan, danwel de koop te annuleren en desgewenst schadevergoeding te vorderen. Gelijke bevoegdheden komen de verkoper toe indien de koper, ondanks het noemen van een termijn deze niet nakomt.

 

5.     HOEVEELHEID

 

5.1   Bij verzending door derden dient de koper bij aankomst der goederen de aantallen colli en de gewichten terstond te controleren en te vergelijken met de aantallen en gewichten welke op de vrachtbrief staan vermeld.

Geconstateerde  verschillen dienen op het ontvangstbewijs te worden aangetekend, onverminderd kopers recht de zending in zijn geheel te weigeren.

5.2   Artikelen die speciaal moeten worden vervaardigd, worden geleverd onder het nadrukkelijke beding dat tien procent (10%) plus of minus in aantal, metrage of gewicht voetstoots wordt aanvaard.

 

6.     HOEDANIGHEID EN KEURING

 

6.1   Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid niets uitdrukkelijk is overeengekomen, kan de koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in het betrokken goed normaal en gebruikelijk is.

6.2   Indien en voorzover omtrent hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster ter vaststelling van de doorsneehoeveelheid der goederen.

6.3   Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van kopers, opdrachtgevers of diens bouwdirectie, kan de koper daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voorzover die verdergaande afspraken uitdrukkelijk zijn overeengekomen en voortvloeien uit kopers gebondenheid aan bestekbepalingen, waarvan de koper inhoud schriftelijk en tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld, zodat de verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.

6.4   De koper heeft het recht de goederen op zijn kosten te keuren.

6.5   Aan bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid der goederen zoals in kwaliteit , afmetingen of stukstal per handelseenheid kan de koper echter slechts aanspraken jegens verkoper ontlenen voorzover de goederen niet zijn verwerkt en mits koper het bestaan van zulks bezwaren meldt:

a)     ingeval van levering franco op het werk of op de wal: binnen acht dagen na ontvangst van de goederen;

b)     ingeval van levering franco voor de wal of franco station; zodra mogelijk na ontvangst van de goederen;

c)      in alle andere gevallen: voor de verlading behoudens het in lid 6 bepaalde.

6.6   In de gevallen , bedoeld in lid 5 onder c, is de verkoper, indien de koper daarom heeft verzocht     en voorzover zulks redelijkerwijs van de verkoper kan worden gevergd, verplicht tijdig voor de verlading aan de koper kennis te geven van tijd en plaats waarop de keuring kan geschieden.

Is de verkoper deze verplichting niet nagekomen, dan is de koper bevoegd zijn bezwaren nog te melden zodra mogelijk binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen acht werkdagen na ontvangst van de goederen.

6.7   Het in lid 5 en 6 bepaalde laat onverlet kopers rechten volgens de Wet ingeval van gebreken, die bij keuring, zoals die in de handel in het betrokken goed normaal en gebruikelijk is dan wel – indien en voorzover het bepaalde in het derde lid van dit artikel van toepassing is – zoals die in het bestek in omschreven, niet konden worden ontdekt.

Het in de vorige zin bepaalde is slecht van toepassing indien de koper zijn bezwaren aan de verkoper schriftelijk meldt binnen een redelijk korte termijn nadat de koper de gebreken heeft ontdekt danwel bij behoorlijke oplettendheid had kunnen ontdekken.

6.8   Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden geeft hem zulks niet het recht om de betalingen op te schorten, tenzij de koper een rechtstreeks beroep heeft op artikel 236 sub c Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 

7.     BETALING

 

7.1   Betaling van de goederen (zaken) door de koper aan de verkoper dienen contant bij aflevering te geschieden.

7.2   Indien de goederen door de verkoper ten behoeve van koper in bestelling worden genomen, zal verkoper gerechtigd zijn een door hem te bepalen aanbetaling te verlangen van koper indien hij zulks wenselijk acht.

7.3   Indien betaling op termijn is overeengekomen zal deze termijn in beginsel dertig dagen na factuurdatum bedragen, onverminderd het recht van verkoper om zekerheidsstelling voor de betaling te verlangen alvorens tot aflevering over te gaan indien hij daartoe aanleiding ziet. Ingeval koper weigert zodanige zekerheid te stellen, is de verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Schuldvergelijking is niet toegestaan.

7.4   De vordering tot betaling der tegenprestatie is in elk geval opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de opdrachtgever en/of koper in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatelenstelling is aangevraagd, wanneer enige beslag op de goederen of vorderingen van opdrachtgever en/of koper wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7.5   Geen betaling kan verkoper worden onthouden op grond van beweerde ondeugdelijke levering of op grond van het feit dat de levering nog niet geheel compleet is, terwijl evenmin betaling geheel of ten dele achterwege mag blijven ingeval de koper gerechtigd is vervanging van enig deel van de goederen op grond van de hierna te noemen garantiebepaling te verlangen, tenzij de koper een rechtstreeks beroep heeft op artikel 236 sub c Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

7.6   Indien de koper niet tijdig betaald – hetgeen tevens geldt voor eventueel overeengekomen termijnen – wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht de koper over het gehele verschuldigde bedrag een rente ad één procent (1%) per maand van de vervaldag af in rekening te brengen, onverminderd de aan verkoper verder toekomende rechten.

7.7   Verkoper is voorts gerechtigd buiten de koopprijs en de rente, van de koper te vorderen alle incassokosten die door niet-betalingen zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke. Deze kosten worden, voor wat betreft buitengerechtelijke kosten vastgesteld op vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van vijftig euro (€50,00), zonder dat verkoper deze zal behoeven aan te tonen, onverminderd het recht van verkoper om de werkelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.